Sist endret 07.12.2021

 

§ 1. Alminnelige bestemmelser

Husordensreglene skal sikre ro, orden og trivsel på eiendommen. I husordens­reglementet er tatt inn regler for de mest alminnelige ting. Også når det gjelder ting som ikke er tatt med i reglementet, plikter enhver beboer å vise god orden og å ta hensyn til naboer.

Beboerne plikter å overholde husordensreglene, og er også ansvarlige for at husstanden, fremleieboere og besøkende gjør det samme (se borettslagslovens § 5).

Beboer blir erstatningspliktig for all skade som skyldes ham selv, hans husstand, fremleie­boere eller besøkende (se borettslagslovens § 5).

 

 

UTENDØRS OG YTRE ROM

§ 2. Alminnelig orden

 1. Beboerne må ikke sette fra seg ting (for eksempel have- og sportsartikler, barnevogner, klær og fottøy) på gårdsplass, stikkveier, i trappeganger og korridorer. Trappeganger og korridorer er rømningsvei, og må holdes frie.
 2. Sportsartikler, barnevogner og bildekk merkes og oppbevares i dertil bestemte fellesrom i kjeller.
 3. Beboerne må ha navneskilt på postkasse og leilighetsdør. Skilt på postkasse skal være av samme type som eksisterende navneskilt. Beboerne må selv kopiere opp egen postkassenøkkel, i tilfelle man mister nøkkelen. (Borettslaget har ikke universalnøkkel til postkassene.)
 4. Det er ikke tillatt å benytte balkongen til lagringsplass for annet enn ordinært utemøblement.
 5. Det er forbudt å anbringe plakater, oppslag, skilter eller montrer og lignende på eiendommen.
 6. Takluker skal kun åpnes av vaktmester.
 7. Barn må ikke leke i heis, korridorer, trappeoppganger eller i kjeller.

 

§ 3. Parkering og bruk av motorkjøretøyer

 1. På rekkehussiden av Disenveien er det felles parkering for A/L Disen borettslag og Disengrenda borettslag.
 2. Beboere og gjester parkerer gratis på oppmerkede plasser i Disenveien.
 3. Utenom oppmerkede parkeringsplasser er det ikke tillatt å parkere motorkjøretøyer.
 4. På andre siden av Disenveien gjelder Oslo kommunes regler.
 5. På blokktunet er det kun avgiftsbelagte faste plasser. Forretningsfører fører liste.
 6. Ingen gjesteparkering på blokktunet.
 7. Parkeringen på oppmerkede plasser i enden av blokkene er kun for Disen borettslag.
 8. Parkeringsplassene kan bare benyttes av motorkjøretøyer som er i bruk/registrerte.
 9. Parkering på stikkveiene og foran garasjene er ikke tillatt, da dette er til hinder for naboer, snørydding og alminnelig ferdsel.
 10. Må man parkere bilen for av- og pålessing av varer, må man sørge for at bilen ikke er til hinder for de som skal ut og inn av garasjene.
 11. Feilparkerte, hensatte/uregistrerte kjøretøyer taues bort uten varsel på eiers regning og risiko.
 12. Det må vises mest mulig hensyn overfor naboene ved bruk av motorkjøretøyer.
 13. Garasje tildeles etter venteliste. Beboere kan ikke leie både garasje og parkeringsplass.
 14. Vask av bil og mc på fellesområder er ikke tillatt. Når motorkjøretøyer vaskes renner miljøgifter og tungmetaller rett ned i sluk og ut i grunnen. Derfor skal man alltid vaske bil/mc på bensinstasjon eller i vaskehall hvor oljeholdig vann, kjemikalier og tungt nedbrytbare metaller skilles ut på forskriftsmessig måte.

 

 § 4. Vaskeriene

 • 1. tørn: kl. 08.00–12.00, 4 timer + 1 time til tørking/strykning (ikke søndager)
 • 2. tørn: kl. 12.00–15.00, 3 timer + 1 time til tørking/strykning
 • 3. tørn: kl. 15.00–18.00, 3 timer + 1 time til tørking/strykning
 • 4. tørn: kl. 18.00–21.00, 3 timer + 1 time til tørking/strykning (ikke søndager)

Vaskeriene er åpne kun i andre og tredje tørn på søndager og følgende helligdager:

 • 2. påskedag
 • 1. mai
 • Kristi himmelfartsdag
 • 17. mai
 • 2. pinsedag
 • 2. juledag

Vaskeriene er stengt:

 • 1. nyttårsdag
 • 1. påskedag
 • 1. pinsedag
 • 1. juledag
 1. De som vasker bes om å ta hensyn til de som bor over vaskeriet, spesielt når det gjelder opphold i vaskeriene kl. 20.00–22.00.
 2. Hvis vaskeriet ikke er benyttet innen en time etter avtalt vaskestart, kan andre benytte vasketørnen.
 3. Valg av vaskedag gjøres ved å feste hengelåsen på ønsket tid på tavlen. Låsen skal fjernes fra tavlen hvis vasketørnen ikke skal benyttes. Hengelåsen må stå i under hele vasketørnen.
 4. Ved bruk av vaskeriene plikter enhver å følge de bestemmelser som er gitt ved oppslag i vaskeriet eller på annen måte.

Særlig nevnes:

 • Det må vises den største forsiktighet ved bruk av det maskinelle utstyr.
 • Uforsiktig bruk vil medføre store reparasjonsutgifter for laget. Den som ved uforsiktighet er skyld i skade på utstyret, vil bli holdt økonomisk ansvarlig for skaden.
 • Å vaske for uvedkommende er forbudt.
 • Ingen må bruke vaskeriet uten å ha fått det maskinelle utstyr demonstrert for seg. De som har behov for demonstrasjon, kan spørre en nabo eller henvende seg til vaktmesteren.
 • Feil på det maskinelle utstyr må omgående meldes til vaktmesteren.
 • Etter hver vask plikter den som har vasket å rengjøre maskinene, tømme lofilter og lukke eventuelle åpne vinduer.
 • Vaskeriet må ikke brukes utenom vasketiden.
 • Ingen må bruke vaskeriet i andres vasketid, uten etter klar avtale med den som har vasketid.

 

§ 5. Tørking, banking, børsting og lufting av tøy, tepper m.v.

 1. Det er tillatt å tørke tøy fra under brystningshøyde på balkongen.
 2. Banking, børsting og lufting av tøy og tepper må skje utendørs, men ikke fra balkongen.

 

§ 6. Kjeller/Loft

 1. Ifølge Brannvesenets forskrifter er oppbevaring av propanapparater eller beholdere med brennbar gass i kjeller/loft strengt forbudt. Overtredelse av disse bestemmelser vil medføre straffeansvar.
 2. Kjellerdører må låses og lys slukkes når man forlater kjelleren.
 3. I den kalde årstiden må alle kjellervinduer og dører være forsvarlig lukket.
 4. Kjøleromsdørene må aldri stå oppe.
 5. Det er ikke tillatt å hensette ting i fellesarealene uten etter avtale med vaktmester og å merke disse med navn, og eventuelt når gjenstandene blir fjernet innen rimelig tid.
 6. Ulovlig plasserte gjenstander vil bli fjernet, og borettslaget har rett til å kreve kr. 1.000,- for refusjon av kostnadene ved fjerning av gjenstandene fra vedkommende som har hensatt disse i kjeller/loft/fellesrom.

 

§ 7. Trappevask

I henhold til beslutning på generalforsamling 25.04.1967, skal laget ordne med trappevask.

 

§ 8. Avfallsbrønner

 1. Borettslaget har nedgravde avfallsbeholdere for husholdningsavfall, plast og papir. Avfall skal behørig pakkes inn og sorteres i henhold til Oslo kommunes bestemmelser om kildesortering:
  https://www.oslo.kommune.no/avfall-og-gjenvinning/hvordan-kildesortere-i-oslo/#gref
 2. Kartong og papp skal rives i passende biter for å hindre tilstopping i avfallsbrønn for papir.
 3. Det er ikke tillatt å kaste glass- eller metallemballasje, tøy, hageavfall, farlig, flytende, brennende eller lett antennelig avfall i borettslagets avfallsbrønner. Slikt avfall leveres i kommunens beholdere for glass/metall og tøy ved tennisbanen i Disenveien 55 eller til gjenbruksstasjon.
 4. Dersom avfallsbrønnene er fulle, må avfall oppbevares av den enkelte fram til tømming. Det er ikke tillatt å forlate avfall ved siden av avfallsbrønnene.

 

§ 9. Bruk av «container-sekk», iSekk og lignende

 1. «Container-sekker», iSekk o.l. må ikke bli stående uten oppsyn, spesielt over natta.
 2. Dersom sekken blir stående over natta, må den plasseres minst fem meter unna bygget, og ikke slik at den hindrer framkommelighet for nødetater og naboer.
 3. Sekken kan ikke stå ute i helgen, dvs etter fredager kl 16, og før mandager kl 08.
 4. Farlig avfall og matavfall må ikke legges i sekken.
 5. Ikke fyll sekken med avfall før henting er planlagt.
 6. Sekken merkes med beboers navn og telefonnummer.

 

§ 10. Tillitsvalgt i oppgangen

 1. Det skal være en tillitsvalgt i hver oppgang. Dette går på turnus blant andelseierne og er for ett år om gangen.
 2. Oppgangstillitsvalgt skal være en kontaktperson mellom beboerne i oppgangen og borettslagets styre. Styreleder har ansvar for å ha kontakt med tillitsvalgte.
 3. Styret inviterer til årlig møte for tillitsvalgte.
 4. Oppgangstillitsvalgt har ansvar for de innvendige fellesarealene i oppgangen, samt å organisere den årlige dugnaden i oppgangen og melde til styre om oppgangens behov.

 

 

I LEILIGHETENE

§ 11. Airbnb utleie

 1. Airbnb-utleie (eller tilsvarende) av ett eller flere rom, samtidig som man selv er til stede, er tillatt. Styret skal informeres av andelseier når denne ønsker å starte slik utleie. 
 2. Airbnb-utleie (eller tilsvarende) av hele eller deler av leiligheten mens andelseier for eksempel er på ferie et par uker i året utløser ikke søknadsplikt, men styret skal likevel informeres i hvert tilfelle. 
 3. Hyppigere Airbnb-utleie (eller tilsvarende) av leiligheten når andelseier er borte fra leiligheten tillates kun etter skriftlig søknad og godkjenning av styret i henhold til reglementet beskrevet i vedtektenes § 3.2. 
 4. Airbnb-utleie (eller tilsvarende) av leiligheten i mer enn 4 uker i strekk når andelseier er borte fra leiligheten tillates kun etter skriftlig søknad og godkjenning av styret i henhold til reglementet beskrevet i vedtektenes § 3.2.
 5. Merk: Andelseier er ansvarlig for at forpliktelser overfor borettslaget overholdes av alle som bruker leiligheten. Utleien skal ikke være til ulempe for øvrige beboere, og dersom leietakere ikke overholder husordensreglene, vil dette anses som eiers eget mislighold.

        Varselsskjema finnes nederst på siden

§ 12. Ro og nabohensyn

 1. Leilighetene må ikke brukes slik at det sjenerer naboer. Radio, stereoanlegg og fjernsyn må ikke settes så høyt på at det sjenerer naboene, og må heller ikke brukes utendørs, eller for åpne vinduer eller dører.
 2. Mellom kl. 23.00 og kl. 06.00 skal det være ro i leilighetene. I denne tid må det for eksempel ikke forekomme høylytt sang eller høylytt tale, bruk av musikkinstrumenter, stereoanlegg eller lignende. Skal det ved spesielle anledninger være selskapeligheter utover denne tid, må naboene varsles på forhånd.
 3. For å unngå sjenerende sus i ledninger, bør en kran aldri skrus helt opp. Hvis en kran hyler, plikter beboeren omgående å sørge for å få den rettet.
 4. Bruk av musikkinstrumenter er ikke tillatt mellom kl. 17.00 og kl. 18.30. Musikkøvelser er ikke tillatt etter kl. 20.00 og på søn- og helligdager.
 5. Musikk- og sangundervisning er ikke tillatt uten etter samtykke fra styret.
 6. Vaskemaskin/tørketrommel i leilighetene skal ikke brukes etter kl. 22.00.

 

§ 13. Brannsikring i leilighetene

 1. Beboerne plikter å montere røykvarsler i hvert oppholdsrom i leiligheten, samt å bytte batteri hvert år. Benytt gjerne seriekoblede varslere.
 2. Beboerne skal også ha brannslokkingsapparat lett tilgjengelig i leiligheten.

 

§ 14. Oppussing

 1. Ved oppussing av leiligheter må det tas hensyn til naboene.
 2. Alle store ombygninger av leiligheter skal, før de påbegynnes, godkjennes av styret.
 3. Store oppussingsarbeider med pigging av gulv, riving av vegger som medfører mye støy skal utføres i ukens virkedager fra mandag til fredag på dagtid mellom kl. 09:00 og 16:00. Husk å varsle alle oppganger i blokken.
 4. Banking og boring må ikke skje før kl. 09.00 eller etter kl. 20.00 på hverdager. På lørdager skal det ikke forekomme før kl 09.00 eller etter kl 16.00. På søndager og helligdager skal det ikke forekomme.

 

§ 15. Endring av konstruksjon / rivning av bærevegg

 1. Ved endring av konstruksjon eller fjerning av bærevegger kreves det både igang­settelses­attest fra Plan- og bygningsetaten i Oslo kommune, samt søknad til styret, før arbeidene påbegynnes. 
 2. Det kreves også at utførende entreprenør besitter godkjenninger til arbeidet som utføres. All dokumentasjon på arbeidet skal kunne framvises ved eventuell kontroll. Dersom det ikke foreligger tilstrekkelig dokumentasjon, kan det kreves åpning for inspeksjon. Ved slikt inngrep tilfaller kostnaden andelseier.
 3. Ved rivning av bærevegg uten godkjent søknad, eller uten riktig utførelse, vil borettslaget pålegge utbedring og dokumentasjon for andelseiers regning.
 4. Etter at arbeidene er ferdigstilt, skal ferdigattest fra Plan- og bygningsetaten i Oslo kommune leveres til styret.
 5. Ved salg av andel overføres ansvaret til ny eier.

Borettslaget anbefaler oppbevaring av dokumentasjon i https://boligmappa.no

 

§ 16. Avtrekksvifter

Det er forbudt å montere avtrekksvifte fra kjøkken og bad til byggets avtrekkskanaler.

 

§ 17. Radiatorer

Dersom beboere ønsker å fjerne radiatorer for å male, eller å skifte ut radiatorer i leiligheten, skal arbeidet utføres av borettslagets faste rørlegger; Korsvoll rørservice Terje Bjørk, tlf 909 28 300. Dette av hensyn til nedtapping og etterfylling av varmeanlegget.

 

§ 18. Rehabilitering av våtrom/baderom og kjøkken

 1. Ved rehabilitering av våtrom/baderom skal det sendes søknad og dokumentasjon til styret. Det kreves også søknad til Plan- og bygningsetaten i Oslo kommune, ettersom en bryter brannskille mellom leilighetene ved skifte av rør og sluk.

Skissen viser hva som skal utbedres, dvs rør som skal byttes, brannskille som må tettes, samt plassering av banemembran:

  Bildet viser membran ned i sluket med klemring.

2. Våtrom skal prosjekteres og utføres slik at det ikke oppstår skade på konstruksjoner og produkter på grunn av bruksvann, vannsøl, lekkasjevann og kondens. Følgende skal minst være oppfylt:

 1. Rommet skal ha sluk; minimum 75mm avløpsrør, med fri flyt til sluk.
 2. Gulv skal ha tilstrekkelig fall til sluk slik at bruksvann ledes bort.
 3. Lekkasjevann, inkludert lekkasjevann fra wc-sisterne og fordelingsskap, skal synliggjøres og ledes til sluk.
 4. Bakenforliggende konstruksjoner som kan påvirkes negativt av fukt, skal være beskyttet av et egnet vanntett sjikt. Gjennomføringer skal ikke svekke tettheten av litexplater, mansjetter, smøremembran på vegger og banemembran på gulv.

3. For refusjon ved bytte av sluk skal det sendes egen søknad til styret, og følgende dokumentasjon skal vedlegges:

 1. dokumentasjon rørlegger
 2. dokumentasjon branntetting
 3. dokumentasjon elektriker
 4. membran; bevis, samt bilder
 5. ferdigattest fra Plan- og bygningsetaten i Oslo kommune
 6. kopi av kvittering for betalt faktura
 7. andelseiers kontonummer for overføring av refusjon

Søknad om refusjon for bytte av sluk sendes til styret@disenbl.no innen 6 måneder etter mottatt ferdigattest.

4. Ved rehabilitering/modernisering av kjøkken plikter andelseier å gjøre følgende tiltak:

 1. montere vannstopper, også kalt lekkasjestopper
 2. montere komfyrvakt
 3. skifte avløpsrør til vegg og montere stoppekran
 4. gulv og vegger som kan bli utsatt for vannsøl, lekkasjevann eller kondens, skal utføres med fuktbestandige materialer

5. Erstatning og alternative kostnader i fremtiden:

 1. I borettslaget er det felles varmtvann som leveres fra berederrom. Stigerør for kaldtvann og varmtvann er plassert i sjakt. Borettslaget har vedlikeholdsansvaret for stigerør fram til hovedstoppekran, samt for avløpsrør/soilrør, i hver leilighet.
 2. Vannrørene etter hovedstoppekran i leilighetene er det derfor den enkelte andelseier som har vedlikeholdsansvaret for.
 3. Ved fornying av rørene vil det kreve tilgang til sjakt. Andelseiere som har gjort rehabilitering av våtrom er ansvarlig for tilgang til sjakt, eller eventuelt kostnader til utbedring etter inngrep.
 4. Alle tiltak som gjennomføres i boligen i regi av andelseier/beboer, utføres for egen risiko og ansvar.
 5. Andelseier kan ikke kreve «erstatning» for inngrep eller endringer i leiligheten som gjennomføres som følge av vedlikeholdstiltak vedtatt av senere styre/generalforsamling.

Forskrift (borettslaget krever banemembran, selv om mange ønsker å bruke smøre/toppmembran):https://dibk.no/regelverk/byggteknisk-forskrift-tek17/13/vi/13-15/

Byggesøknad: https://www.oslo.kommune.no/plan-bygg-og-eiendom/skal-du-bygge-rive-eller-endre/ma-du-sende-byggesoknad/ 

Borettslaget anbefaler bruk av https://boligmappa.no for oppbevaring av dokumentasjon.

 

§ 19. Forebyggende tiltak mot lekkasjer og vannskader

 1. I klosettet må det bare brukes toalettpapir.
 2. Enhver lekkasje, liten eller stor, skal repareres umiddelbart. Likeledes skal enhver skade meldes til vaktmester så snart den oppdages.
 3. Vaskemaskin, oppvaskmaskin eller tørketrommel skal kun benyttes når beboer er hjemme og er våken.
 4. Vedlikehold vaskemaskin og oppvaskmaskin regelmessig. Vannslanger til maskinene skal byttes omtrent hvert tiende år. Koplinger og skjøter skal jevnlig kontrolleres for lekkasjer. Beboerne plikter også å forsikre seg om at det ikke renner kondensvann fra kjøleskap eller fryser, samt å rense sluk og vannlåser minst tre ganger årlig.
 5. La alle i boligen vite hvor hovedstoppekranene i leiligheten er, og hvordan de brukes. Beboere skal stenge hovedstoppekranene dersom man er bortreist over mange dager.

 

§ 20. Lufting i leilighetene

Når det er kuldegrader, må all lufting skje med forsiktighet og bare for kort tid av gangen for å hindre at vannledningsrør og avløpsrør ikke fryser. Lufting gjennom entrédør er forbudt.

 

§ 21. Utstyr på fasader

 1. Det er bare tillatt å sette opp godkjente skjermer og glass på balkonger.
 2. Ved fornyelse av markiser, må det kun brukes den type som laget bestemmer. (Fargekode 7351) 
 3. Private uteantenner (parabol og andre typer antenner) skal ikke monteres.

 

§ 22. Røyking på balkongene

Det oppfordres på det sterkeste til å vise hensyn ved røyking på balkongene. Ved røyking på innglasset balkong skal man åpne alle luker med håndtak for lufting, og holde disse åpne i minst 30 minutter etterpå. Mellom kl 22 og 08 skal det ikke røykes på balkongene.

 

§ 23. Grilling på balkongene

Ved grilling på innglasset balkong skal man åpne alle luker med håndtak for lufting, og holde disse åpne i minst 30 minutter etterpå. Det er kun tillatt å bruke gass- og elektriske griller.

 

§ 24. Hund og katt

 1. Det er ikke tillatt å holde hund eller katt uten etter søknad til styret. Last ned søknadsskjema under.
 2. Bare de som hadde hund eller katt ved innflyttingen, tillates å beholde dette dyret.

 

I henhold til Norsk Hundeeierforbunds standardregler for hundehold i boligområder, gjelder følgende regler for A/L Disen borettslag:

 1. Hunden bør luftes av en av husstandens medlemmer. Hunden skal helst ikke bortlånes til venner og bekjente. Dersom hunden luftes av barn, må man påse at den ikke ledes med eller ertes opp slik at den kan skremme andre.
 2. Hunden skal føres til et vel egnet sted hvor fri lufting kan foregå.
 3. Lufting av hunden må ikke foregå på steder som tørke- og lufteplasser, lekeplasser, sandkasser, balkonger, plener og parkanlegg.
 4. Hunden må ikke være alene i leiligheten dersom den ikke er lært opp til det. Den kan ellers pipe og gneldre og dermed være til sjenanse for naboer.
 5. Enhver hundeeier forplikter seg til ved første høve å gjennomgå dressurkurs med sin hund.
 6. Eieren må sørge for å ta med pose og fjerne ekskrementer.