Oppussing og ombygging av leilighetene

Beboerne har selv ansvar for å vedlikeholde leilighetene. Dersom noen ønsker å rive vegg eller gjøre andre større endringer i leilighetene må dette søkes om både til Plan- og bygningsetaten i Oslo kommune, samt til styret@disenbl.no før arbeidene påbegynnes. Enhver beboer plikter å vise god orden og å ta hensyn til naboer.

Bruk av I sekk til oppbevaring av gamle bygningsmateriale.

Når det gjelde bruk av slike sekker må man følge visse regler.

Vi har lagt ved Oslo brann- og redningsetats  råd ved bruk av slike sekker.

Følg link nederst på siden for ytterlige informasjon.

Husk I sekkene skal ikke stå på eiendommen i helgene!

Her følger de fem mest sentrale paragrafene om oppussing fra husordensreglene:

§ 13. Oppussing

 1. Ved oppussing av leiligheter må det tas hensyn til naboene.
 2. Alle store ombygninger av leiligheter skal, før de påbegynnes, godkjennes av styret.
 3. Store oppussingsarbeider, som pigging av gulv, rivning av vegger o.l., og som medfører mye støy, skal utføres i ukens virkedager fra mandag til fredag på dagtid mellom kl.09:00 og 16:00. Husk å varsle alle oppganger i blokken.
 4. Banking og boring må ikke skje før kl 09.00 eller etter kl. 20.00 på hverdager. På lørdager skal det ikke forekomme før kl 09.00 eller etter kl 16.00. På søndager og helligdager skal det ikke forekomme.

 

§ 14. Endring av konstruksjon / rivning av bærevegg

 1. Ved endring av konstruksjon eller fjerning av bærevegger kreves det både igangsettelsesattest fra Plan- og bygningsetaten i Oslo kommune, samt søknad til styret, før arbeidene påbegynnes.  
 2. Det kreves også at utførende entreprenør besitter godkjenninger til arbeidet som utføres. All dokumentasjon på arbeidet skal kunne framvises ved eventuell kontroll. Dersom det ikke foreligger tilstrekkelig dokumentasjon, kan det kreves åpning for inspeksjon. Ved slikt inngrep tilfaller kostnaden andelseier.
 3. Ved rivning av bærevegg uten godkjent søknad, eller uten riktig utførelse, vil borettslaget pålegge utbedring og dokumentasjon for andelseiers regning.
 4. Etter at arbeidene er ferdigstilt, skal ferdigattest fra Plan- og bygningsetaten i Oslo kommune leveres til styret.
 5. Ved salg av andel overføres ansvaret til ny eier.

 

§ 15. Avtrekksvifter

Det er forbudt å montere avtrekksvifte fra kjøkken og bad til byggets avtrekkskanaler.

 

§ 16. Radiatorer

Dersom beboere ønsker å skifte ut radiatorer i leiligheten skal arbeidet utføres av borettslagets faste rørlegger; Korsvoll rørservice Terje Bjørk, tlf 909 28 300. Dette av hensyn til nedtapping og etterfylling av varmeanlegget.

 

§ 17. Rehabilitering av våtrom/baderom og kjøkken

 1. Ved rehabilitering av våtrom/baderom skal det sendes søknad og dokumentasjon til styret. Det kreves også søknad til Plan- og bygningsetaten i Oslo kommune, ettersom en bryter brannskille mellom leilighetene ved skifte av rør og sluk.

  Skissen viser hva som skal utbedres, dvs rør som skal byttes, brannskille som må tettes, samt plassering av banemembran.
 2. Våtrom skal prosjekteres og utføres slik at det ikke oppstår skade på konstruksjoner og produkter på grunn av bruksvann, vannsøl, lekkasjevann og kondens. Følgende skal minst være oppfylt:
  1. Rommet skal ha sluk; minimum 75mm avløpsrør, med fri flyt til sluk.
  2. Gulv skal ha tilstrekkelig fall til sluk slik at bruksvann ledes bort.
  3. Lekkasjevann, inkludert lekkasjevann fra wc-sisterne og fordelingsskap, skal synliggjøres og ledes til sluk.
  4. Bakenforliggende konstruksjoner som kan påvirkes negativt av fukt, skal være beskyttet av et egnet vanntett sjikt. Gjennomføringer skal ikke svekke tettheten av litexplater, mansjetter, smøremembran på vegger og banemembran på gulv.
 3. For refusjon ved bytte av sluk skal det sendes egen søknad til styret, og følgende dokumentasjon skal vedlegges:
  1. dokumentasjon rørlegger
  2. dokumentasjon branntetting
  3. dokumentasjon elektriker
  4. membran; bevis, samt bilder
  5. ferdigattest fra Plan- og bygningsetaten i Oslo kommune
  6. andelseiers kontonummer for overføring av refusjon
  7. kvittering for betalt faktura

Søknad om refusjon for bytte av sluk sendes innen 6 måneder etter mottatt ferdigattest. Søknad sendes til styret@disenbl.no

4. Ved rehabilitering/modernisering av kjøkken plikter andelseier å gjøre følgende tiltak:

 1. montere vannstopper, også kalt lekkasjestopper
 2. montere komfyrvakt
 3. skifte avløpsrør til vegg og montere stoppekran
 4. gulv og vegger som kan bli utsatt for vannsøl, lekkasjevann eller kondens, skal utføres med fuktbestandige materialer

 

5. Erstatning og alternative kostnader i fremtiden:

 1. I borettslaget er det felles varmtvann som leveres fra berederrom. Stigerør for kaldtvann og varmtvann er plassert i sjakt. Borettslaget har vedlikeholdsansvaret for stigerør fram til hovedstoppekran, samt for avløpsrør/soilrør, i hver leilighet.
 2. Vannrørene etter hovedstoppekran i leilighetene er det derfor den enkelte andelseier som har vedlikeholdsansvaret for.
 3. Ved fornying av rørene vil det kreve tilgang til sjakt. Andelseiere som har gjort rehabilitering av våtrom er ansvarlig for tilgang til sjakt, eller eventuelt kostnader til utbedring etter inngrep.
 4. Alle tiltak som gjennomføres i boligen i regi av andelseier/beboer, utføres for egen risiko og ansvar.

Forskrift (borettslaget krever banemembran, selv om mange ønsker å bruke smøre/toppmembran): https://dibk.no/regelverk/byggteknisk-forskrift-tek17/13/vi/13-15/

 

Boligmappa.no

Borettslaget anbefaler at andelseierne lagrer dokumentasjon om ombygging og rehabilitering i boligmappa.no

Alle tiltak som gjennomføres i boligen i regio av andelseier/beboer, utføres for egen risiko og ansvar. Ved salg av andel overføres ansvaret til ny eier. 

 

Vinduer, dører og balkonger

Fram til generalforsamlingen 2020 hadde beboerne selv ansvar for vinduer og balkongdør.

NB! Fra og med juni 2020 er vedtektene endret, og det er nå borettslaget som har ansvar for utskiftning av vinduer og balkongdører. Styret arbeider med en plan for bytte av vinduer i hele borettslaget. Planen vil bli lagt fram for vedtak på generalforsamling. Andelseieren plikter fortsatt å holde boligen i forsvarlig stand, og skal dermed skifte evt knuste ruter. Se paragraf 4 i vedtektene for hele ordlyden. 

Andelseier plikter å reparere eller skifte ut innvendige dører med karmer og ytterdør til leiligheten. Vedlikeholdsplikten omfatter også utbedring av tilfeldig skade.

Beboerne er ansvarlig for å beise treverk på balkongen og vinduer på yttersiden. Kontakt vaktmester for beis. 

Beboere som ønsker å installere glass på balkongen kan kontakte firmaet Lumon. Samme firma kontaktes også for tak til balkonger i øverste etasje. Innglassing og tak bekostes av den enkelte beboer.

Beboere som ønsker markise på balkongen må benytte fargekode vedtatt av borettslaget. Ved bestilling fra Kjells markiser oppgis fargekode 7351. Markise bekostes av den enkelte beboer.

Ta kontakt med vaktmester Iversen tlf 413 74 118 hvis du har spørsmål.

 

Fellesarealene

Borettslaget er ansvarlig for vedlikehold av fellesarealene. Si gjerne fra til vaktmester Iversen tlf 413 74 118 hvis du oppdager noe som bør repareres.

 

Håndverkerkontrakter

Skriv alltid kontrakt. Det gjør det enklere å fastslå hva dere er blitt enige om, og gjør at du står sterkere ved en eventuell konflikt.

Kontrakten kan brukes for avtaler om mindre og mellomstore arbeider på fast eiendom:

https://fil.forbrukerradet.no/wp-content/uploads/2015/09/20170831-handverkerkontrakt-under-2g.pdf

https://fil.forbrukerradet.no/wp-content/uploads/2015/09/20170831-handverkerkontrakt-g2-1.pdf

Grunnbeløpet (G) er per 1. mai 2019 kr 99 858.

Kontrakten er utarbeidet av av Standard Norge, Forbrukerrådet, Boligprodusentenes Forening, Forbrukerombudet, Husbanken, Huseiernes Landsforbund, Maler- og byggtapetsermestrenes Landsforbund, Norges Byggmesterforbund, Norges Huseierforbund, Norske Rørleggerbedrifters Landsforening – VVS og Norsk Teknologi.